Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>9/9/39: «Η μεγάλη πυρκαγιά της Λήμνου»
ikteo limnou
9/9/39: «Η μεγάλη πυρκαγιά της Λήμνου»
08.09.2019 | 17:49

9/9/39: «Η μεγάλη πυρκαγιά της Λήμνου»

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Γράφει ο Χρίστος Κακαρνιάς

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την αποφράδα ημέρα της πυρκαγιάς στο παλιό μουσουλμανικό τέμενος της αγοράς, του τότε Κάστρου (Μύρινας), που λειτούργησε ως κινηματογράφος, την 9-9-1939, δημοσιεύουμε από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Παλλημνιακής Επιτροπής:

Η φωτογραφία είναι από αναπαράσταση του τεμένους, έργο του φίλου πολιτικού μηχανικού Μανώλη Λαμπαδαρίδη, που "έφυγε" πριν λίγο καιρό, και περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Αριστείδη Τσοτρούδη "Η μεγάλη πυρκαγιά της Λήμνου".

69980416 2372491016137509 1525172689587666944 n

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 15ης Σεπτεμβρίου 1939

Εν Κάστρω και εν τω Κοινοτικώ καταστήματι σήμερον 15ην Σ/βρίου 1939ουέτους, κατόπιν επειγούσης προσκλήσεως του Προέδρου κ. Παν. Ραφτοπούλου συνήλθεν εις έκτακτον συνεδρίασιν η Παλλημνιακή Επιτροπή.-

Παρέστησαν εκ των μελών αυτής οι κ.κ. Παν. Ραφτόπουλος, Ε. Ευστρατίου, Ευρ. Λασκαρίδης, Δημ. Ζαβαλάκης, Π. Παντελίδης, Ε. Ερημάκης, Κυρ. Φεργαδιώτης.-

Απόντες οι κ.κ. Νικ. Φραγκούλης, Γ. Κεραμιδάς και Νικ. Πολυταρίδης.-

Ευρεθέντος του σώματος εν νομίμω απαρτία δια της παρουσίας 7 εκ των 10 μελών αυτού, ο κ. Πρόεδρος συγκεκινημένος εισηγείται την ανάγκην της οικονομικής ενισχύσεως των οικογενειών των θυμάτων της πυρκαϊάς της αποφράδος 9ης οδεύοντος μηνός, αι οποίαι λέγει, απωλέσασαι αιφνιδίως και εντός 10 μόνον λεπτών της ώρας μέσα εις τας φλόγας του παμφάγου πυρός τους μοναδικούς προστάτας των και στερούμενοι παντός άλλου πόρου, απειλούνται εκ της πείνης και των στερήσεων. Πρόκειται, τονίζει περί εκτάκτου και επειγούσης περιπτώσεως, ήτις δέον ν’ αντιμετωπισθή οπωσδήποτε τη συμπράξει των εν Λήμνω Οργανώσεων και της Κοινότητος, ης είναι γνωστή, προσθέτει, η οικονομική κατάστασις.- Ο Λημνιακός Λαός, συνεχίζει, εδοκίμασε αληθή οδύνην εκ του προφανούς εις έκτασιν δυστυχήματος, το οποίον έπληξε τόσον σκληρώς την Κοινωνίαν του Κάστρου και αισθάνεται την υποχρέωσιν να προσέλθη επίκουρος δια του Παλλημνιακού του Ταμείου εις το έργον της περιθάλψεως των οικογενειών των θυμάτων δια γενναίας κατά το δυνατόν συνεισφοράς.-

Δυστυχώς, επιλέγει, ο ιδρυτικός Νόμος του Ταμείου μας δεν μας επιτρέπει να διαθέσωμεν ανάλογον προς το μέγεθος της συμφοράς ποσόν δια τον προκείμενον σκοπόν της περιθάλψεως των θυμάτων και κατ’ ανάγκην θέλομεν περιορισθή εις το να εξαντλήσωμεν το επιτρεπόμενον υπό του Νόμου ανώτατον όριον των 10 χιλ. Δραχμών, με την βεβαιότητα ότι το έργον της περιθάλψεως των ατυχησάντων θέλει επικουρηθή σοβαρώς και υπό της Σεβ. Κυβερνήσεως.-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 5ης 8/βρίου 1939

…………………………………………………………………

Εξακολουθών ο κ. Πρόεδρος, λέγει ότι προς αντιμετώπισιν της δημιουργηθείσης εκ του δυστυχήματος της 9ης Σ/βρίου καταστάσεως εγεννήθησαν δαπάναι υπερεξήκοντα χιλιάδων δραχμών κατά την γενομένην προ ολίγων ημερών εκκαθάρισιν, εκ των οποίων εικοσιεπτά περίπου χιλιάδες αντιπροσωπεύουν συμφώνως προς τους υποβληθέντας λ/σμούς αντίτιμον φαρμάκων, διατεθέντων υπό των δύο φαρμακείων της κωμοπόλεως και των ιατρών της υπό την Προεδρίαν της Α.Σ. του Μητροπολίτου, και εξετάσαντα την οικονομικήν δυναμικότητα των Οργανισμών τους οποίους αντιπροσωπεύουσιν, απεφάσισαν να συνεισφέρουν προς κάλυψιν του συνόλου των προκυψασών εκ της πυρκαϊάς εξ 60.000 δρχ. δαπανών, η Κοινότης Κάστρου και το Νοσοκομείον ανά 15 χιλ. δραχμών. Ενταύθα οφείλω να προσθέσω, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, ότι την επομένην της πυρκαϊάς υπεχρεώθην υπό των Αρχών και του Λαού υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου του Ταμείου εις το οποίον ανήκεν το αποτεφρωθέν κτίρον να μεριμνήσω δια την αποσύνθεσιν του ξυλίνου πατώματος της οικοδομής όπερ δεν είχε αποτεφρωθή και επί του οποίου εκάησαν ζώντες οι 43 δια την μεταφοράν και καύσιν τούτου εις την παραλίαν της Αγίας Βαρβάρας, ως και δια την εκσκαφήν του καταστρώματος (εφ’ ου το ξύλινον δάπεδον) του αποτεφρωθέντος, εις βάθος 50 εκατοστομέτρων και μεταφοράν δια κάρρων και εντός σάκκων του εκ της ανασκαφής ταύτης χώματος, θεωρηθέντος εμπεποτισμένου δι’ ανθρωπίνου λίπους. Η σχετική δαπάνη των ανωτέρω εργασίων ανήλθεν εις 7.855 δρχ. καταβληθείσας εκ του Παλλημνιακού Ταμείου κατόπιν σημειώματός μου. Αναγκαίον κρίνω να προσθέσω, ότι η δαπάνη αύτη συμπεριλαμβάνεται εις το ποσόν των 60 περίπου χιλιάδων δραχμών.-

Επειδή ουδεμία άλλη τοπική Οργάνωσις, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, είναι εις θέσιν να καλύψη το υπόλοιπον μέρος των γενομένων δαπανών προς εξόφλησιν των δημιουργηθεισών απαιτήσεων των κατά τας δραματικάς εκείνας στιγμάς εργασθέντων και των διαφόρων προμηθευτών φαρμάκων και επιδεσμικού υλικού, ευρίσκομαι εις την ανάγκην να ζητήσω την πίστωσιν ταύτην των 22 χιλιάδων δραχμών από το Ταμείον τούτο, του οποίου η διοίκησις, φρονώ, ότι δεν επιτρέπεται να αδιαφορήση προς τα εκ του φρικτού δράματος της 9ης Σ/βρίου οικονομικάς συνεπείας. Και παρακαλώ όπως αποφανθήτε επί της εισηγήσεώς μου.-

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως μεταξύ των παρόντων, εξ ης κατεδείχθη η αδίρητος ανάγκη, όπως καλυφθούν οπωσδήποτε αι εξ 25 περίπου χιλιάδων δρχ. απομένουσαι υποχρεώσεις.-

Η ΠΑΛΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σκεφθείσα επί της ανωτέρω εισηγήσεως του κ. Προέδρου,

Θεωρούσα ότι δεν δύναται να αγοήση την εκ του φοβερού δράματος δημιουργηθείσαν κατάστασιν, ουδέ, ως ευρωστότερος απάντων τοπικός Οργανισμός, την άκρως δυσχερή οικονομικήν θέσιν τόσον της Κοινότητος όσον και του υπό Οργάνωσιν Νοσοκομείου, αλλ’ ούτε και να παρίδη την ηθικήν υποχρέωσιν του Ταμείου όπως έλθη συναρωγόν προς κάλυψιν των εκ του δυστυχήματος προκυψασών γενικών δαπανών, πολύ περισσότερον διότι το αποτεφρωθέν κτίριον, εντός του οποίου εύρον τον σκληρότερον των θανάτων 58 ανθρώπιναι υπάρξεις ανήκεν αυτώ και κατ’ ουδέν εζημιώθη εφ’ όσον πρόκειται να εισπράξη οσονούπω την επιδικασθείσαν αποζημίωσιν των 173.000 δρχ.-

Δια ταύτα

Αποφαίνεται ομοφώνως Πράξις αριθ. 150

Εγκρίνει………

 

 Πηγή 

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018